Emisie z chovu hovädzieho dobytka na Slovensku v roku 2019

Poľnohospodárska produkcia významne prispieva k antropogénnym emisiám amoniaku a skleníkových plynov. Za najdôležitejší plyn z hľadiska vplyvu na kvalitu ovzdušia a životného prostredia sa považuje amoniak.

Poľnohospodárstvo produkuje viac ako 90 % emisií amoniaku, najmä z chovu hospodárskych zvierat a pestovania plodín. Sektor poľnohospodárstvo sa podieľa na celkových emisiách skleníkových plynov približne 6 %. Je to štvrtý najväčší sektor produkujúci emisie skleníkových plynov. Skleníkové plyny ako je oxid uhličitý (CO2), metán (CH4) a oxid dusný (N2O) sú produkované poľnohospodárstvom približne na úrovni 6%.
Najväčší podiel emisií skleníkových plynov z poľnohospodárskej činnosti sa produkuje počas pestovania plodín, počas aplikácie organických a anorganických hnojív, počas pastvy zvierat, počas melioračných techník akými sú napríklad vápnenie pôd (53,6 %). Druhý nemenej významný zdroj skleníkových plynov je metán z enterickej fermentácie, ktorá tvorí 36,2 % celkových emisií skleníkových plynov. Skladovanie organických hnojív zo živočíšnej výroby sa podieľa menej než 9 %.
Emisie z chovov zvierat je veľmi náročné stanovovať meraním, z tohto dôvodu sa emisie stanovujú matematicky. Tvorba týchto plynov hovädzím dobytkom je daná emisným faktorom (EF) vyjadrený množstvom produkovaného plynu v kg za rok jedným zvieraťom. Na základe emisných faktorov počtu zvierat sa stanovuje emisia daného plynu zo živočíšnej výroby na úrovni územných celkov. Jedným z najdôležitejším vstupným údajov pre stanovovanie emisií z chovov hospodárskych zvierat sú ich stavy.

Viac sa dočítate v odbornom týždenníku Roľnícke noviny č. 2/2021.

Komentáre ku článku 1

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *