Moderátor:
Viera Uvírová
Audio záznam:
Stáhnout

Technológie obrábania pôdy v kontexte klimatickej zmeny

Diskusia na tému „Technológie obrábania pôdy v kontexte klimatickej zmeny“ s Ing. Romanom Hašanom, PhD., zástupcom riaditeľa VÚRV Piešťany a Ing. Rastislavom Bušom, PhD., z NPPC – VÚRV Piešťany.