O nás

Záväzok voči tradíciám

Vydavateľstvo Profi Press s.r.o. je vydavateľstvom odborných časopisov, odbornej literatúry a špecializovaných internetových portálov. Svojou publikačnou aktivitou zastrešuje obory poľnohospodárskej prvovýroby, profesionálnej záhradníckej produkcie a floristickej tvorby a k portfóliu 14 časopisov patria dva odborné časopisy pre veterinárnych lekárov. Pre každý odbor prevádzkujeme internetový portál. Chod vydavateľstva zabezpečuje skoro 70 kmeňových zamestnancov.

Vydavateľstvo Profi Press s.r.o. bolo založené na konci roka 2003, ale vydávané časopisy majú až storočnú tradíciu. Nadväzujeme na tradíciu predchádzajúcich vydavateľov siahajúcu až k počiatkom minulého storočia. Každý odbor a jeho odbornosť sa vyvíjajú a odborné časopisy a knižné publikácie sú súčasťou celoživotného vzdelávania každého odborníka.

Tohto poslania, ktoré odborné vydavateľstvo má, sú si vedomí všetci pracovníci vydavateľstva.

Ing. Martin Sedláček
Riaditeľ Profi Press s.r.o.