Konštrukcia a využívanie presných sejačiek

Rozhodujúcou pracovnou operáciou, ktorá zásadným spôsobom ovplyvňuje výšku a kvalitu úrody a vo svojom dôsledku aj ekonomiku pestovania prakticky všetkých poľných plodín, je sejba. Kvalitná sejba (výsev) v sebe zahŕňa splnenie niekoľkých požiadaviek zo strany rastlín a tiež zo strany pestovateľov. Najmä pre rastliny predstavuje dobre vykonaná sejba optimálne rozmiestnenie semien v pôde vo vodorovnej i zvislej rovine.

Kvalita rozmiestnenia semien v riadku sa posudzuje podľa všeobecne platnej metodiky, kde sa vyhodnocujú viaceré ukazovatele, akú sú napr.:

  • vynechávka – za vynechávku sa považuje, ak je vzdialenosť semien väčšia ako 1,5 násobok strednej vzdialenosti semien. Výsledok sa uvádza v % výskytu vynechávok z celkového počtu odmeraných rozstupov medzi rastlinami,
  • dvoják – za dvoják sa považuje, ak je vzdialenosť dvoch vysiatych semien menšia ako 0,5 násobok strednej vzdialenosti semien. Výsledok sa uvádza v % výskytu dvojákov z celkového počtu odmeraných rozstupov medzi rastlinami,
  • presnosť sejby je potom vyjadrená v % tak, že od čísla 100 odpočítame % vynechávok a % dvojákov. Výsledná hodnota vyjadruje koľko % semien sejačka zasiala správne v rozsahu od 0,5 do 1,5 násobku strednej vzdialenosti,
  • variačný koeficient je najpresnejšie vyjadrenie, ktoré zohľadňuje nielen vynechávky a dvojáky, ale celkovo aj všetky odchýlky semien od strednej vzdialenosti semien. Čím je variačný koeficient nižší, tým lepšie. Ak je variačný koeficient 0 %, všetky rastliny majú rovnaký rozstup medzi rastlinami.

Pri sejbe však nezáleží len na priestorovom rozmiestnení semien, veľkú úlohu hrá tiež kvalita vytvoreného osivového lôžka (veľkosť, hĺbka, stav utuženia dna brázdy, …), správne zahrnutie semien pôdou a prípadne ešte následné utuženie pozemku (valcovanie).

Predovšetkým pre dobré vzchádzanie a ďalší rast je dôležité aj zodpovedajúce vertikálne rozmiestnenie semien – správna a rovnomerná hĺbka výsevu.

 

Práca presnej sejačky

 

Pri presnej sejbe rozoznávame u výsevných ústrojenstiev nasledovné pracovné fázy: naberanie, výpad, ukladanie a stabilizácia semien v pôde. Naberanie osiva do naberacej jednotky vychádza z požiadavky zachytiť len jedno semeno. V tomto prípade hovoríme o jednoduchom naberaní, a práve takéto naberanie je požadované. V ostatných prípadoch ide o chybnú činnosť výsevného mechanizmu – viacnásobné nabratie (tzv. dvojáky), poprípade vynechávky. Táto skutočnosť by nemala v žiadnom prípade nastať. Splnenie požiadavky na jednoduchý náber osiva ovplyvňované veľkosťou a vlastnosťami priestoru pre semeno, rozmermi použitých semien, rýchlosťou pohybu naberacej jednotky v naberacom úseku, polohou naberacej jednotky, hodnotou podtlaku alebo pretlaku vzduchu a činnosťou stieracieho zariadenia v priamej závislosti na druhu výsevného ústrojenstva.

Pri výpade semena z výsevného ústrojenstva pôsobí na semeno obvodová rýchlosť výsevnej jednotky a pojazdová rýchlosť stroja. Smer výpadovej rýchlosti semena je daný súčtom oboch rýchlostí. Aby nedochádzalo k sekundárnym pohybom semena pri jeho dopade do vytvorenej brázdičky, je bez ohľadu na povrch a druh pôdy potrebné, aby smer výslednej rýchlosti semena vo vzťahu k pôde bol približne zvislý. Splnenie tejto požiadavky obmedzuje pracovnú rýchlosť stroja. S výpadom osiva súvisí aj fáza ukladania semien do pôdy. Za predpokladu, že semeno padá do pôdy s nulovou horizontálnou rýchlosťou, nedochádza k „odguľovaniu“ semien v riadku a rozptyl semien je minimálny.

S použitím dostupných zdrojov spracoval:

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *