Archív pre rubriku: Téma týždňa

Filter

Ekonomika prevádzky a využitie výkonu motora

Ak budeme hľadať pre obdobie 20. storočia dominantný technický prostriedok, ktorý sa v najväčšej miere zaslúžil o rozvoj poľnohospodárstva, tak je to jednoznačne poľnohospodársky univerzálny traktor so spaľovacím motorom. Z jednoduchého zdroja ťahovej sily zo začiatku 20. storočia sa traktor na začiatku 21. storočia stal mobilným energetickým prostriedkom, ktorého viaceré...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Predpoklady úspešného pestovania jarných plodín

Ako uvádzajú viacerí autori, poľnohospodárstvo má v európskych krajinách viacero spoločenských funkcií. Zabezpečuje výrobu zdravých a kvalitných potravín, udržiava a chráni prírodné zdroje a kultúrnu krajinu správnym obhospodarovaním pôdy a tiež prispieva k zachovaniu životaschopného vidieka. K tomu, aby poľnohospodárstvo mohlo plniť tieto funkcie, musí byť odvetvie hospodársky udržateľné, to...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Jačmeň jarný – najvýznamnejšia jarná obilnina

Jačmeň siaty jarný je vysoko produktívna plodina. Za pomerne krátke vegetačné obdobie 95 – 120 dní dokáže vytvoriť veľké množstvo kvalitnej organickej hmoty. Pestovanie najmä sladovníckeho jačmeňa má významné prednosti aj z agrotechnického hľadiska. Predovšetkým vzhľadom na krátke vegetačné obdobie zavčasu uvoľňuje pôdu, na ktorej možno potom ešte získať strniskové...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Jarný jačmeň a pšenica a rôzne technológie obrábania pôdy

Podľa viacerých odborníkov poľnohospodárstvo Slovenska malo, má a vzhľadom na vidiecky charakter našej krajiny, bude mať stále významný podiel na rozvoji vidieka. Plní dôležité úlohy pri zaisťovaní výživy obyvateľstva a udržiava aj kultúrny ráz krajiny. Stále viac sa však ukazuje, že v budúcom období budú klimatické podmienky a vlastnosti pôdy...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Jačmeň jarný – najvýznamnejšia jarná obilnina

Jačmeň siaty jarný je vysoko produktívna plodina. Za pomerne krátke vegetačné obdobie 95 – 120 dní dokáže vytvoriť veľké množstvo kvalitnej organickej hmoty. Pestovanie najmä sladovníckeho jačmeňa má významné prednosti aj z agrotechnického hľadiska. Predovšetkým vzhľadom na krátke vegetačné obdobie zavčasu uvoľňuje pôdu, na ktorej možno potom ešte získať strniskové...

Kategórie: Téma týždňa

Podvozok kolesový, alebo pásový

Negatívne účinky mobilnej techniky na pôdu sú známe prakticky už od začiatku mechani-zácie poľnohospodárstva. Avšak konkrétne dôsledky zapríčinené vysokým stupňom zhutnenia pôdy so všetkými sprievodnými znakmi sa v plnom rozsahu prejavili až po nie-koľkých desaťročiach intenzívneho používania mechanizačných prostriedkov, pri vzájom-nom spolupôsobení ďalších negatívnych faktorov. ...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa