Archív pre rubriku: Téma týždňa

Filter

Zásady správneho manažmentu trvalých trávnych porastov

Cieľom pratotechniky je uplatňovanie rôznych zásahov biologickej, chemickej i mechanickej povahy, ktoré rešpektujú biológiu a ekológiu trávnej mačiny i lúčno-pasienkových porastov a zlepšujú fyzikálne a biologické pomery pôdy, čím menia floristické zloženie a následne aj produkčné a kvalitatívne parametre krmu. Patrí sem najmä povrchová úprava, výživa trávnych porastov a minimalizačné...

Kategórie: Téma týždňa, Živočíšna výroba

Polopásové pojazdové ústrojenstvo traktora

V našich zemepisných šírkach je dnes prakticky poľnohospodárska výroba bez použitia traktorov ťažko predstaviteľná. Aj z uvedeného dôvodu je zákonitým javom, že sa pozornosť konštruktérov sústreďuje na neustále zdokonaľovanie nielen samotnej konštrukcie traktorov, ale aj všetkých funkcií, ktoré umožňujú dokonalejšie využitie technicko-exploatačných vlastností traktorov v praktických podmienkach ich nasadenia s...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Sejačky na presný výsev – novinky a trendy vývoja

Sejba predstavuje v rastovom cykle prakticky všetkých poľných plodín veľmi významnú operáciu, ktorá zásadným spôsobom ovplyvňuje veľkosť, kvalitu úrody a vo svojom dôsledku aj ekonomiku pestovania danej plodiny. Chyby a nedostatky pri zakladaní porastov výsevom (sejbou) sa len veľmi ťažko naprávajú. Náprava často nie je vôbec možná bez nového, či...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Význam a trendy pri riešení dopravy v poľnohospodárstve

Poľnohospodárstvo, ako výrobný odbor s plošným charakterom výroby, nevyhnutne potrebuje pre premiestňovanie materiálu medzi jednotlivými miestami výrobného procesu dopravný systém. Tento systém je tvorený dopravnými a manipulačnými prostriedkami a sieťou prepravných trás. Riešenia a kvalita vykonania prepravných prác spolu s postupmi manipulácie a skladovania materiálov významne ovplyvňujú efektívnosť výrobného procesu...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Strategický plán 2021 – 2027, zameranie na sektor ovocia a zeleniny

Intervenčná stratégia bola vypracovaná v súlade s návrhom Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Plodiny zo zakrytých plôch – „Keď zaseješ, zožneš …?“

„Na Slovensku za posledných desať rokov bolo vybudovaných približne päťdesiat hektárov skleníkov a myslím si, že ich viac ani nebude. Podmienky nie sú u nás nastavené tak, aby vznikali ďalšie zakryté plochy pre pestovanie vybraných druhov zeleniny. Nepustí fakt, že v podmienkach trhovej ekonomiky každý rozumný podnikateľ ide do oblastí,...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa