Archív pre rubriku: Téma týždňa

Filter

Čo je potrebné vedieť o traktorovom motore

Pri súčasnej ponuke a širokom sortimente rôznych značiek, typov, modifikácií a výkonových kategórií, môže byť niekedy aj pre odborne erudovaného a technicky vyspelého kupujúceho problém vybrať ten správny traktor za správnu cenu. To samozrejme platí všeobecne aj pri výbere a nákupe iného tovaru, najmä technického charakteru. Osobne poznám prípady, keď...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Hnojenie a produkčná schopnosť plodín

Zloženie pôd sa vyznačuje veľkou rôznorodosťou a premen1ivosťou. Je podmienené nielen zvetrávaním hornín a minerálov na danom stanovišti, ale aj spôsobom využívania a obsahom organickej hmoty. Pevná fáza pôdy sa formuje dlhodobým pôsobením celého radu pôdotvorných činiteľov. Minerálny podiel pôdy charakterizuje mineralogické, chemické a zrnitostné zloženie pôd a tvorí 95...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Priemyselné hnojivá v slovenskom poľnohospodárstve

Hnojenie patrí medzi významné agrotechnické opatrenia, najmä v období intenzifikácie, kedy priemyselné hnojivá predstavujú jednu z foriem živín prichádzajúcich do agroekosystému. Požiadavky rastlín na živiny sa navzájom odlišujú, pričom sú ovplyvnené aj ďalšími faktormi, ako napríklad: spôsobom obhospodarovania pôdy, pôdnym typom, klimatickými podmienkami.

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Konštrukcia a využívanie presných sejačiek

Rozhodujúcou pracovnou operáciou, ktorá zásadným spôsobom ovplyvňuje výšku a kvalitu úrody a vo svojom dôsledku aj ekonomiku pestovania prakticky všetkých poľných plodín, je sejba. Kvalitná sejba (výsev) v sebe zahŕňa splnenie niekoľkých požiadaviek zo strany rastlín a tiež zo strany pestovateľov. Najmä pre rastliny predstavuje dobre vykonaná sejba optimálne rozmiestnenie...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Agronomické požiadavky na kvalitu presnej sejby

Pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov pri zakladaní porastu jarných plodín by sa pôda mala vyznačovať prevzdušnenou a drobivou štruktúrou. Po ťažkej minuloročnej jeseni (veľa zrážok pri zbere kukurice a repy) je teraz problémom vytvoriť tzv. kultúrny stav pozemku (bez koľají, výmoľov, podmáčaných priehlbín, zhlukov slamy). Prvá najdôležitejšia operácia tejto jari...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Doprava a manipulácia s materiálom v poľnohospodárstve

Manipulácia s materiálom vrátane jeho prepravy je dôležitou súčasťou každého výrobného procesu, poľnohospodárstvo nevynímajúc. Napriek tomu, že ide o pracovné operácie netechnologického charakteru, ich vykonanie je nevyhnutné, nakoľko zabezpečujú prepojenie jednotlivých výrobných úsekov. Značný význam z hľadiska formulovania požiadaviek na rozsah a druhy zariadení pre manipuláciu s materiálom a jeho...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Postavenie organizácií výrobcov dnes a po reforme SPP

„Na úrovni Európskeho parlamentu a Európskej rady sú najdôležitejšie tri nariadenia: Nariadenie o Strategických plánoch SPP, Nariadenie o spoločnej organizácii trhu a Horizontálne nariadenie, ktoré zahŕňa financovanie, riadenie a monitoring SPP. Slovensko má tri povinné sektory: ovocie a zelenina, víno a včelárstvo. Čo je však odlišné v porovnaní so súčasnosťou,...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa