Archív pre rubriku: Téma týždňa

Filter

Presné poľnohospodárstvo a 4. priemyselná revolúcia

Termín „precision farming“ (presné poľnohospodárstvo) bol zavedený na nový systém hospodárenia na pôde umožňujúci prispôsobiť vykonávané pracovné operácie pri pestovaní poľných plodín v tzv. priestorovej variabilite. S týmto systémom hospodárenia bola a je spojená snaha dosiahnuť čo najlepšie úrody poľnohospodárskych plodín a zlepšiť odolnosť rastlín voči chorobám a škodcom, pritom...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Aktuálna situácia v hydinárskom priemysle

Hydinové mäso, predovšetkým kuracie pre svoju dostupnosť, patrí u nás medzi tradične najobľúbenejšie potraviny. Aj preto si hydinársky sektor zaslúži pozornosť a podporu prinajmenšom v takej miere, aká sa mu dostáva vo všetkých krajinách, kde hydinové mäso produkujú. Nielen o prednostiach hydinového mäsa, ale vôbec o aktuálnej situácii v tomto...

Kategórie: Téma týždňa, Živočíšna výroba

Súčasná technika pre mulčovanie

Mulčovanie ako jeden z technologických postupov v rôznych systémoch hospodárenia na ornej pôde, trvalých trávnych porastoch aj v trvalých kultúrach, má svoje opodstatnenie. Rovnako ako u ostatných postupov musíme pri voľbe vhodnej techniky zvažovať všetky možnosti tejto technológie, pretože iba pri správne zvolenom postupe môžeme dosiahnuť dobré výsledky.

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Nastavovanie techniky na aplikáciu hnojív – trendy

Vývoj techniky a technológie hnojenia priemyselne vyrábanými (minerálnymi) hnojivami sa vyznačuje stále sa zvyšujúcou účinnosťou a presnosťou aplikácie hnojív, ktorých cena každoročne stúpa. S rastúcimi nákladmi na hnojivo, rovnako ako aj zvyšujúcimi sa požiadavkami na dodržiavanie predpisov na ochranu životného prostredia a hlavne ochranu vôd, sa presné dávkovanie a distribúcia...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Inovačné trendy v technike pre zber krmovín

Výroba kvalitných objemových krmovín je dnes nevyhnutnou súčasťou efektívneho podnikania poľnohospodárskych podnikov. Zásoby objemových krmovín vo forme konzervovaných krmovín pre výkrm hospodárskych zvierat a produkciu mlieka musia vytvárať predpoklady pre rovnomernú produkciu v priebehu celého roka. Okrem využívania niektorých druhov stebelnatých plodín na kŕmne účely a sa museli niektorí farmári...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa