Archív pre rubriku: Téma týždňa

Filter

Technologické postupy pri presnom poľnohospodárstve

Súčasné veľkovýrobné postupy pestovania poľnohospodárskych plodín sú dlhodobo overené a uplatňujú sa pri nich tradičné agrotechnické operácie na pozemku ako pôdnom celku. Každý pozemok je však iný a veľmi často sú významné rozdiely aj v rámci jedného pozemku. Z detailného pohľadu majú však pozemky, alebo ich časti rozdielne vlastnosti. Týka...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Úrodnosť pôdy a nastielanie organickej hmoty

Mulčovanie – nastielanie je agrotechnická metóda, ktorá sa čoraz viac využíva pri pestovaní poľných a záhradných plodín, viníc a sadov. Jeho podstatou je pokrytie povrchu pôdy vrstvou organického materiálu, najmä z dôvodu potlačeniu rastu burín, šetrenia vlahou a úpravy štruktúry pôdy. Umožňuje znižovať mechanickú a chemickú ochranu proti burinám a...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Možnosti skvalitňovania dávkovania priemyselných hnojív

Pre najlepšie využitie živín z priemyselných hnojív musí byť tuhé, alebo kvapalné hnojivo aplikované rovnomerne, v správnom množstve a na požadovanú plochu. Nastavovacie tabuľky od výrobcov rozmetadiel sú založené na testoch za ideálnych podmienok v skúšobných staniciach. Poskytujú informácie, ako nastaviť rozmetadlo pre optimálnu a rovnomernú aplikáciu v požadovanom množstve...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Vplyv ošetrovania, zberu a uskladnenia na kvalitu krmív

Krmivá využívané vo výžive hospodárskych zvierat sa vyznačujú značnou variabilitou v obsahu živín a ich využívania na produkciu. Krmivami uspokojujeme nutričné požiadavky zvierat, ktoré vychádzajú predovšetkým z ich fyziologických potrieb. Jednotlivé druhy krmív sa vzájomne odlišujú nutričnými a dietetickými charakteristikami. Najčastejšie krmivá delíme najmä podľa obsahu živín na jadrové a...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Žacie stroje, obracače a zhrňovače krmovín

Výroba kvalitných krmovín v poľnohospodárskych podnikoch patrí k činnostiam, ktoré v súčasnosti môže efektívne uľahčovať moderná výkonná technika a jej dobré vzájomné zladenie. Prevažná väčšina chovateľov hospodárskych zvierat v súčasnosti rieši otázku zníženia prevádzkových nákladov. Práve starostlivý výber a dobrá príprava techniky na zber a skladovanie krmovín, ako aj dobrá organizácia uskutočňovaných činností...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Prevádzka čelných nakladačov v poľnohospodárstve

Spôsob riešenia manipulačných operácií, najmä nakladania dopravných súprav, významným spôsobom ovplyvňuje efektívnosť pracovných procesov v poľnohospodárstve. Je to dané špecifickým charakterom poľnohospodárskej výroby, najmä veľkým počtom operácií spojených s nakladaním materiálu, vykonávaných na rôznych miestach, s rôznym materiálom, s jeho rôznymi fyzikálnymi a mechanickými vlastnosťami, potrebou vykonávať manipulačné operácie v...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Kvalitná, ekonomická a ekologická aplikácia pesticídov je rozhodujúca

Potreba kvalitnej a presnej (precíznej) aplikácie pesticídov v ochrane rastlín je pre súčasnú pestovateľskú prax nevyhnutným predpokladom ekonomického a bezpečného pestovania rastlín. Základnou požiadavkou na stroje na ochranu rastlín je zabezpečenie aplikácie presného množstva účinnej látky prípravku na jednotku pestovanej plochy. Nemenej dôležité je rovnomerné rozmiestnenie prípravku na ploche a...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa