Archív pre rubriku: Rastlinná výroba

Filter

Ako ďalej v ochrane kukurice

„V roku 2019 sa kukurica na Slovensku pestovala na výmere 270 000 hektárov, z toho na 198 000 hektároch kukurica na zrno. Pre siláž, na zeleno a ostatné účely sa pestovala na 72 000 hektároch. Priemerná úroda zrna dosiahla 7,5 tony na hektár.“

Kategórie: Rastlinná výroba

Mykotoxíny – prevencia od poľa po krmivo

„Mykotoxíny sú sekundárne metabolity produkované plesňami. Sú problémom pre živočíšnu výrobu a v posledných rokoch aj pre agronómov z pohľadu priameho speňažovania rastlinnej produkcie. V našom klimatickom pásme sú problematické hlavne tieto rody: Fusarium sp., Aspergillus sp., Penicillium sp., Alternaria sp. a Claviceps sp.“

Kategórie: Rastlinná výroba

„Výroba vína – súhra faktorov, ktoré nepodceňujeme“

Nitrianska vinohradnícka oblasť sa v porovnaní s ostatnými vinohradníckymi oblasťami Slovenska vyznačuje snáď najrôznorodejšími prírodnými podmienkami. Vinohrady sú vysadené na svahoch Považského Inovca, Tribeča a tiež na sprašových pahorkatinách Podunajskej nížiny. V tejto oblasti neďaleko Nitry hospodári PD Ivanka pri Nitre, ktoré sa v posledných rokoch pustilo do obnovy vinohradov...

Kategórie: Rastlinná výroba, Reportáž

Odštartovali prípravu sezóny 2020

V novembri 2019 sa tradične v Mojmírovciach uskutočnil odborný seminár spoločnosti KWS Semena. Okrem iného zameraný na pôdu, ako základný neobnoviteľný výrobný faktor, ktorý pre prvovýrobu predstavujú úplný grunt. Ďalej na špecifiká silážneho manažmentu a obsah mykotoxínov v rastlinnej produkcii - ako ich deaktivovať. Taktiež na technológie ochrany poľných plodín...

Kategórie: Rastlinná výroba

Pivovarníctvo a sladovníctvo na Slovensku – výzvy a očakávania do budúcnosti

Koncom novembra 2019 sa v Nitre uskutočnila odborná konferencia, ktorú zorganizovalo Slovenské združenie výrobcov piva a sladu. V centre pozornosti bolo zhodnotenie aktuálneho stavu vo výrobe sladu a piva na Slovensku a efektívne pestovanie sladovníckeho jačmeňa v meniacich sa podmienkach prostredia s ponukou moderných technológií vo výžive a ochrane jačmeňa....

Kategórie: Rastlinná výroba

Predpoklady úspešného pestovania jarných plodín

Ako uvádzajú viacerí autori, poľnohospodárstvo má v európskych krajinách viacero spoločenských funkcií. Zabezpečuje výrobu zdravých a kvalitných potravín, udržiava a chráni prírodné zdroje a kultúrnu krajinu správnym obhospodarovaním pôdy a tiež prispieva k zachovaniu životaschopného vidieka. K tomu, aby poľnohospodárstvo mohlo plniť tieto funkcie, musí byť odvetvie hospodársky udržateľné, to...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Perspektívy pestovania sladovníckeho jačmeňa

„V posledných rokoch výroba alkoholického piva na Slovensku klesá, dnes je na úrovni dvoch miliónov hektolitrov ročne. Je to spôsobené viacerými faktormi. Spotrebitelia menia svoje návyky, napr. zvyšuje sa spotreba nealkoholických nápojov a nealkoholických pív. Celková výroba piva v SR – alkoholického, nealkoholického a radlerov dosahuje 3 186 000 hektolitrov...

Kategórie: Rastlinná výroba