Emisie hovädzieho dobytka na Slovensku za rok 2016

Keď hovoríme o emisiách plynov zo živočíšnej výroby, máme na mysli amoniak (NH3) spôsobujúci kyslé dažde a skleníkové plyny ako oxid uhličitý (CO2), metán (CH4) a oxid dusný (N2O). Hoci patria medzi prirodzené zložky ovzdušia, ich súčasný obsah v atmosfére je významne ovplyvnený ľudskou činnosťou.

Tvorba týchto plynov je daná emisným faktorom pre jednotlivé zvieratá vyjadrený množstvom produkovaného plynu v kilogramoch (kg) za rok jedným zvieraťom. Na základe emisných faktorov počtu zvierat sa stanovuje emisia daného plynu zo živočíšnej výroby.
V roku 2016 sa chovalo na Slovensku 446 112 ks hovädzieho dobytka, z toho bolo 194 191 kráv, z nich bolo 132 610 dojných a 61 581 nedojených. Najvyššia dojivosť sa dosahovala v Bratislavskom kraji (8 820 kg), kde sa ale chovalo najmenej kráv. Dojivosť kráv nad 8 000 kg bola ešte v Trnavskom kraji. Prírastky vo výkrme na 800 g boli v troch krajoch (Trnavskom, Trenčianskom a Prešovskom). Najviac nedojených kráv bolo chovaných v Prešovskom kraji. Prírastky teliat mäsového dobytka nad 1 kg sa dosiahli iba v Bratislavskom a Trnavskom kraji.
Metán (CH4) sa tvorí v tráviacom trakte bylinožravcov ako vedľajší produkt enterickej fermentácie, pri ktorej sa sacharidy činnosťou mikroorganizmov štiepia na jednoduché molekuly, ktoré môžu byť vstrebané. Množstvo uvoľneného metánu závisí od typu tráviaceho traktu, veku a hmotnosti zvieraťa a kvality a množstva spotrebovaného krmiva. Typ tráviaceho systému má významný vplyv na tvorbu emisií metánu. Polygastrické živočíchy majú schopnosť v zložitom žalúdku tráviť celulózu, pri ktorej je vysoká produkcia metánu; v tráviacom trakte monogastrických zvierat prebieha oveľa menej fermentácie produkujúcej metán. Všeobecne platí, že čím je vyšší príjem krmiva, hlavne objemového, tým vyššia je emisia metánu. Produkcia metánu je ovplyvnená aj zložením krmiva. Príjem a zloženie krmiva súvisí s veľkosťou zvierat, aktivitou, rýchlosťou rastu a produkciou. Enterická emisie v krajoch Slovenska sú uvedené v tabuľke. Enterická emisia metáno od hovädzieho dobytka predstavovala v roku 2016 na Slovensku 33 673,3 ton, z toho mliekový dobytok produkoval 73,6 %.

Celý článok je uverejnený v ROĽNÍCKYCH NOVINÁCH č. 43.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *