Aký vplyv má optimálny termín zberu na kvalitu krmiva z biotopov trávnych porastov

Trvalý trávny porast a trvalé pasienky predstavujú pôdu, využívanú na pestovanie tráv alebo iných rastlinných krmív, či už samovysiatych alebo pestovaných (siatych), ktorá nebola zahrnutá do systému striedania plodín v podniku päť alebo viac rokov.

Môžu sem patriť aj kry a stromy, ktoré sa môžu spásať, pod podmienkou, že trávy a iné rastlinné krmivá prevládajú.

Počas vegetačného obdobia majú trávne porasty potenciál vyprodukovať na pôde s nízkou úrodnosťou až 6 – 12 t.ha-1 zelenej hmoty a na pôde s dobrou úrodnosťou aj viac ako 30 t.ha-1. Nehnojené, extenzívne obhospodarované plochy pasienkov, ale s prirodzeným produkčným potenciálom od 2 – 3 t.ha-1 sušiny môžu v priemere za sezónu zabezpečiť krm pre 4 – 6 oviec na hektár.
V súčasnosti sú mnohé trávne porasty cielene obhospodarované šetrnými spôsobmi, ktorých cieľom je trvalá udržateľnosť prírodných zdrojov, predovšetkým pôdy a vody a zachovanie biodiverzity. Dôvodom, že sa poloprírodné trávne porasty zachovali až do súčasného obdobia je ich obhospodarovanie, samozrejme, že o spôsoboch obhospodarovania a ich vplyve na stav porastov by sme mohli polemizovať. Prioritou je neopakovať chyby.

Ochrana biotopov trávnych porastov (TP) a súčasne aj výroba kvalitných krmív z biotopov trávnych porastov si vyžadujú špecifický prístup. Dôležité je riadiť sa v čo najväčšom rozsahu prírodnými podmienkami a rešpektovať potreby ekosystému ako celku. Pri vývoji rastlín sa uplatňujú vnútorné faktory (dedičné) a faktory vonkajšie (vplyv prostredia). Sem patria najmä klimatické pomery a pôdne vlastnosti.
Pri lúkach a pasienkoch to sú faktory spojené s využívaním, ako sú kosenie a pasenie. Vývojové fázy rastlín sa na trávnych porastoch každoročne periodicky opakujú a počas jednej vegetačnej sezóny ich možno morfologicky ľahko rozlíšiť. Medzi fenológiou a klimatológiou je úzky vzťah a zároveň treba zohľadniť fakt, že nástup fenofáz u rastlín je spätý s nadmorskou výškou polohy porastov. Tieto faktory sú významné aj z hľadiska vývoja počasia.

Celý článok Ing. STELY JENDRIŠÁKOVEJ, PhD. z NPPC – Výskumného ústavu trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica – je uverejnený v odbornom týždenníku Roľnícke noviny č. 17.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *